scroll
Bygningsstyrelsen lukkede øjnene for brodne kar i asbestbranchen

Bygningsstyrelsen lukkede øjnene for brodne kar i asbestbranchen

Transportminister Thomas Danielsen hævder, at der ved udbud af nedrivning af minkfarme er taget de fornødne forholdsregler. Men udpegede virksomheder har mindst 37 gange siden 2018 overtrådt asbestreglerne

Af Dan Bjerring
Christiansborg

SF’s arbejdsmiljøordfører, Karsten Hønge har bedt transportminister Thomas Danielsen (V) oplyse, hvorfor Bygningsstyrelsen tilsyneladende målrettet udpeger virksomheder, som har overtrådt reglerne om håndtering af asbest – ’minimum to gange og samlet set mindst 37 gange siden 1. januar 2018’ – til at stå for nedrivningen af asbestholdige minkfarme.

Ministeren afviser i sit svar, at Bygningsstyrelsen målrettet har udpeget firmaer, som har overtrådt reglerne om håndtering af asbest:

- Styrelsen har for at løse opgaven med nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg, indgået to nedrivningsrammeaftaler, som har været i EU-udbud, oplyser Thomas Danielsen.

Udbud med forhandling
Der er i udbuddet af nedrivningsrammeaftalerne valgt udbudsformen ’udbud med forhandling’. Det betyder, at udbuddet er opdelt i en række forskellige faser, der overordnet består af:

- Prækvalifikation (udvælgelse af tilbudsgivere)

- Indledende tilbud

- Forhandling

- Sidste og bedste bud.

Ifølge transportministeren har Bygningsstyrelsen i prækvalifikationen stillet en række mindstekrav for at kunne blive prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftalerne:

- Disse krav har været finansielle mindstekrav og knyttet sig til virksomhedernes årsomsætning samt soliditetsgrad, oplyser ministeren.

Relevante referencer
Ud af de firmaer der overholdt mindstekravene har Bygningsstyrelsen udvalgt og dermed prækvalificeret, på baggrund af relevante referencer:

- Der er lagt vægt på i hvor høj grad, referencerne dokumenterer erfaring med arbejder i hovedentreprise, opgaver for offentlige organisationer som bygherre, om referencerne minder om den udbudte opgave, herunder nedrivning af landbrugsejendomme, håndtering af miljøsanering og jordarbejder, gentagende samarbejder, anvendelse af Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning (NMK96) samt udførelse af nedrivningsopgaver af en vis volumen, lyder det videre i svaret til Karsten Hønge.

Godt fysisk arbejdsmiljø
På den baggrund prækvalificerede Bygningsstyrelsen henholdsvis ni - og seks virksomheder på rammeaftale vest og øst til at afgive tilbud:

- I tilbuddene har Bygningsstyrelsen blandt andet bedt tilbudsgiverne om en beskrivelse af deres særlige tiltag, ud over overholdelse af gældende lovkrav, for at sikre det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder for at optimere sikkerheden under arbejdets udførelse.

Tilbudsgiverne har ligeledes beskrevet, hvorledes de vil håndtere nedtagning af asbesttage på minkstalde, forklarer Thomas Danielsen.

Kan hæve kontrakter
Ministeren mener på den baggrund, at virksomhederne, der skal løse nedrivningsopgaven, har været gennem en ’omfattende udvælgelses- og tildelingsproces’, hvor en lang række relevante forhold er tillagt betydning, herunder håndtering af asbest:

- Ved at indgå rammeaftaler, hvor Bygningsstyrelsen har gentagne samarbejder med de samme entreprenører, har styrelsen mulighed for løbende at have dialog med entreprenørerne omkring udførelsen af nedrivningerne og følge op der, hvor det måtte blive nødvendigt. Hvis Bygningsstyrelsen oplever eller konstaterer, at nedrivningsentreprenørerne ikke overholder kravene til arbejdsmiljø eller for særligt farligt arbejde, er der mulighed for at udelukke det relevante firma fra at byde på de løbende miniudbud, og i yderste konsekvens kan Bygningsstyrelsen hæve kontrakten med den pågældende entreprenør, slutter transportminister Thomas Danielsen

30/11 2023