scroll
Fælledby besejrer Amager Fælleds Venner i ByrettenFælledby vil udgøre i alt 219.000 kvadratmeter etageareal.. 25 % af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre.

Fælledby besejrer Amager Fælleds Venner i Byretten

Efter en to år lang klageproces har Københavns Byret afgjort, at myndighederne har handlet efter gældende regler, og at projektets tilladelser er fuldt ud gyldige. En for Fælledby og fremtidige udviklingsprojekter, mener administrerende direktør

Københavns Byret har afsagt kendelse i den retssag, som foreningen Amager Fælleds Venner har anlagt mod de to myndigheder Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, efter at nævnene stadfæstede Fælledbys tilladelser tilbage i 2021.

Retten afviser alle påstande om, at de to nævn skulle have handlet ulovligt i deres behandling af klagesagerne. Nævnene er derfor frikendt på alle punkter. Retten afviser både påstanden om, at nævnenes afgørelser skulle være ugyldige, og påstanden om, at sagen skulle forelægges en EU-domstol.

- Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet var berettiget til at inddrage supplerende oplysninger fremkommet under klagesagernes behandling. Anmodningen om præjudiciel forelæggelse tages ikke til følge, skriver Retten i sin konklusion.

- Vi er selvsagt enormt glade og lettede over, at domstolene endnu engang har fastslået, at alt er foregået helt efter bogen i vores projekt. Det er nu to år siden, at sagen blev gennemlyst af to uafhængige nævn med mange eksperter, som dengang stadfæstede vores tilladelser.

- Vi har hele tiden haft fuld tillid til myndighederne, både klagenævnene, kommunen og Miljøstyrelsen, siger Erling Thygesen, adm. direktør i Fælledby.

Projektselskabet bag Fælledby var ikke selv sagsøgt i sagen, men deltog som såkaldt hovedintervenient til støtte for de to klagenævn i fremstillingen af sagen.

Det vil sige, at Fælledby sammen med selskabets advokat har fremlagt den enorme mængde dokumentation, som vedrører alle selskabets aktiviteter, et utal af myndighedstilsyn og en række faglige rapporter.

- Afgørelsen er en sejr for Fælledby og for Københavns byudvikling som helhed, men den kommer med en pris. De mange forsinkelser har betydet øgede omkostninger til både mandskab, materiel og advokater, som i sidste ende bæres af skatteborgerne og pensionsopsparerne, tilføjer Erling Thygesen.

Fælledby har siden klagesagens begyndelse i juni 2021 haft to stilstandsperioder, som samlet har forsinket projektet i over halvandet år - senest fra december til maj 2023.

I maj genoptog Fælledby anlægsarbejdet, efter at Østre Landsret omstødte et midlertidigt byggeforbud og fjernede den såkaldt opsættende virkning, som var en midlertidig standsning af de fysiske aktiviteter på Fælledbys område.

Opførelsen af Fælledby er vedtaget af et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation, og myndighederne har siden udstedt en række tilladelser til grundmodning og opførelse af bydelens to første boligejendomme med i alt 200 lejligheder.

Bydelen vil som helhed huse 2000 almene og private boliger, og de første indflytninger forventes i 2025. Den vil forventligt stå færdig i 2032, og de første indflytninger sker i 2025

-dc

8/12 2023