LCA
LCA
scroll
Forebyg brand i ældre bygninger, mens de renoveres Når der udføres renovering og tilsvarende byggearbejde på ældre og eksempelvis fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan der være risiko for brand.

Forebyg brand i ældre bygninger, mens de renoveres

Brande i ældre – herunder fredede – bygninger opstår i en del tilfælde i forbindelse med større eller mindre ombygninger, renovering og andre bygningsarbejder. Derfor er det vigtigt at have styr på de særlige brandmæssige foranstaltninger

Branden i Børsen giver anledning til at gøre opmærksom på de retningslinjer, der eksisterer for renovering af ældre og fredede ejendomme.

Til brug for fredede ejendomme er der bl.a. udgivet et cirkulære om brandværnsforanstaltninger ved bygningsarbejder, og det er i vid udstrækning også anvendeligt i forhold til andre ældre bygninger.

Erfaringsbladet fra Fonden Byg-Erfa, ’Byggearbejde og brandværn i ældre bygninger’, handler om det, og det tager denne artikel udgangspunkt i.

- Når der udføres renovering og tilsvarende byggearbejde på ældre og eksempelvis fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan der være risiko for brand. Er dele af bygningsoverfladerne f.eks. fjernet, er bygningens brandmæssige opdeling jo så helt eller delvist fjernet.

- Og er der åbnet ind til brandadskillende bygningsdele eksempelvis brandsektionsvægge og etageadskillelser, uden at der er etableret midlertidig brandlukning, så øges risikoen for brand.

Sådan lyder det fra mangeårig brandteknisk rådgiver, Anders Bach Vestergaard, der på udgivelsestidspunktet af erfaringsbladet arbejdede i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) – og i dag arbejder i Rambøll.

- Men også uforudsete hulrum, oplagring af brændbare byggematerialer, blokerede branddøre mm. kan være risikofyldt. Varmt arbejde i form af arbejdsprocesser med åben ild eller anden udvikling af varme og gnister kan være farligt for ældre bygningsværker.

- Hvis der tilmed også arbejdes i dele af en bygning, og den del, der ikke ombygges, skal kunne fungere uafhængigt af de områder, der er under ombygning, kan det blive farligt, lyder det fra brandeksperten.

Prioritér brandsikring og tilsyn i aftalegrundlaget
Brandrisikoen øges ved byggearbejde, fordi mange personer – uden detaljeret kendskab til bygningens indretning – opholder sig i eller ved bygningen.

For at opnå god brandsikring i byggefasen anbefaler erfaringsbladet, at brandmæssige forhold indarbejdes i alle byggeriets faser og koordineres med øvrige sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter.

Herudover kan stilladser og lignende i forbindelse med bygningsarbejdet besværliggøre brandvæsenets indsats.

- For at reducere risiko for brand i forbindelse med bygningsarbejder på fredede bygninger er der udarbejdet en instruks for brandværnsforanstaltninger, som omfatter krav til eksempelvis arbejdets tilrettelæggelse, byggepladsens indretning, orden på byggepladsen og slukningsmuligheder.

- En brands opståen og spredning kan hindres ved, at brandrisiko og forebyggende foranstaltninger indgår i aftalegrundlaget mellem ejer/bygherre og udførende entreprenør/håndværker.

- Da der ofte er specielle forhold, som skal varetages, afhænger omfanget af brandværnsforanstaltninger af det konkrete byggearbejde, siger Anders Bach Vestergaard og tilføjer, at erfaringsbladet også er anvendelig ved ældre bygninger.

- I projekterings- og planlægningsfasen skal man være grundig og stræbe efter, at arbejde, som har indflydelse på bygningens brandmæssige opdeling og sikkerhed, indledes og afsluttes hurtigst muligt.

- Inden arbejdet påbegyndes, udnævnes der en person med fast tilknytning til byggepladsen, som er instrueret i opgavens omfang, og som er ansvarlig for brandsikkerheden på byggepladsen – herunder hurtigst mulig reetablering af brandmæssig opdeling, dagligt opsyn med de lokale forhold, ansvar for hurtig alarmering og indsats af redningsberedskabet, lyder det fra Anders Bach Vestergaard.

Læs mere om bl.a. plan for sikkerhed og sundhed, midlertidig af- og inddækning, åbninger og gennemføringer, brandvagt, alarmanlæg, varmt arbejde og brug af åben ild i erfaringsbladet ’Byggearbejde og brandværn i ældre bygninger’.

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af ’alment teknisk fælleseje’. De er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter.

Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Build, og Teknologisk Institut.

-dc

19/6 2024