scroll
Skolebørn kan se frem til bedre indeklima allerede i 2020Udvidelsen af anlægsloftet, som regeringen har indført i forbindelse med corona-krisen, har givet mulighed for fremrykning af planlagte indeklimaprojekter. Det er der i den grad brug for...

Skolebørn kan se frem til bedre indeklima allerede i 2020

Resultater fra projekt ’Sunde skoler – sund læring’ sætter en tyk streg under vigtigheden af et godt indeklima i skolerne. Der er allerede forandringer på vej i Middelfart, Odense og Kolding

Efter corona-nedlukning af landets skoler er eleverne vendt tilbage til klasseværelserne og for manges vedkommende også tilbage til madpakketung luft og problemer med hovedpine, svimmelhed og dårlig koncentration – forårsaget af dårligt indeklima.

Faktisk er der på landsplan problemer med luftkvaliteten i 91 % af alle klasseværelser i folkeskolerne, viser undersøgelser, der er foretaget for Realdania af DTU og Alexandra Instituttet.

Men i Middelfart, Odense og Kolding kommuner kan børnene se frem til et forbedret indeklima allerede i år. I projektet ’Sunde skoler – Sund læring’ har de tre kommuner, SDU, MOE Rådgivende ingeniører og Clean i fællesskab taget udgangspunkt i ni repræsentative skoler (to fra Middelfart, tre fra Kolding og fire fra Odense) og har lavet en detaljeret kortlægning af indeklimaet, hvor der er målt på CO2, temperatur, fugt, radon og akustik.

Samtidig er skolens ansatte blevet interviewet om deres oplevelse af indeklimaet, og deres svar er blevet sammenholdt med data fra målingerne.

- Middelfart Kommune har haft god gavn af deltagelse i projektet, hvor projektdeltagerne har fået en bevidstgørelse om de forskellige indeklimaparametres indflydelse på indlæring og trivsel, siger Søren Yding, projektleder i Middelfart Kommune.

Selvom resultatet af målingerne fra de ni udvalgte skoler faktisk er bedre end landsgennemsnittet, er alle tre kommuner i gang med helt konkrete forbedringer, der skal komme elevernes trivsel og indlæringsevne til gavn.

Der er nemlig evidens for, at godt indeklima skaber bedre forudsætninger for læring. Derfor er det afgørende, at der skabes bevidsthed om indeklimaet betydning for indlæring, sundhed og trivsel for såvel elever som personale.

Tættere samarbejde
På tværs af de tre kommuner er tilgangen til arbejdet med indeklima i skolerne i kraft af projektet blevet mere systematisk, samtidig med, at samarbejdet mellem skoler og forvaltninger blevet tættere.

Kommunerne har nu værktøjer, som giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med indeklima og anvende en kombination af fysiske forbedringsprojekter og adfærdstiltag. F.eks. har de et værktøj, som kan inddele klasselokaler i forskellige risikoklasser; rød, gul, grøn, og således prioritere de lokaler, der trænger først eller hvor der er behov for indeklimamålinger.

Særligt i Odense Kommune mærker man, at der er skubbet til den politiske dagsorden og nævner for eksempel, at selvom indeklima længe har været et fokus, så er emnet nu kommet op på direktionsniveau.

- Det er godt at se, at kommunerne har intentioner om udarbejdelse af langsigtede transparente prioriteringsplaner. Ikke nok med det – udover tiltagene i 2020, kommer der året efter til at ske en masse både med forankring i organisationen og med involvering af lærere og personale i adfærdstiltag, uddannelse og bedre anvendelse af lokaler, siger projektchef Lotte Lindgaard Andersen fra Clean, der har stået i spidsen for det nu afsluttede projekt.

Indsatsen fortsætter
Arbejdet med indeklima er dog på ingen måde forbi, for der arbejdes lige nu videre både hos Realdania, brancheorganisationer og MOE med indsatser om formidling af projektet til alle landets kommuner samt en branchevejledning omkring indeklima i skoler.

- Vi har oplevet en overvældende efterspørgsel på fælles beregningsforudsætninger og indeklimakrav i forbindelse med renovering eller nybyg af skoler. Behovet ligger både hos bygherrer og rådgivere, som ønsker fælles retningslinjer til udbudsmateriale og indeklimaberegninger. Derfor arbejder vi i øjeblikket på en branchevejledning for indeklima i skoler, som kommer til at sætte nye standarder, siger Steffen Maagaard fra MOE A/S

Rådgivernes fem anbefalinger
Indtil da kan landets skoler passende arbejde ud fra rådgiverteamets fem konkrete råd til de kommuner, der gerne vil gøre noget for indeklimaet i deres skoler:

- Lav en langsigtet renoverings- og vedligeholdelsesplan, hvor indeklimaet har særligt fokus. Tænk det hele sammen med energirenovering, drift og vedligehold. Prioriterer midlerne til et mindre antal skoler, hvor både ventilation, lys, akustik og temperatur m.v. tænkes sammen i en helhedsorienteret renovering
- Skab overblik over indeklimaet på alle kommunens skoler, så indsatsen kan prioriteres efter størst behov f.eks. gennem målinger, interview og vurdering af bygningens stand.
- Tekniske løsninger, der forbedrer indeklimaet kan med stor fordel kombineres med adfærdstiltag fra skolens ansatte og elever, som f.eks. fordeling af eleverne på flere lokaler ved gruppe- og individuelt arbejde samt systematisk udluftning indtil en ventilationsløsning er på plads
- Tiltag ift. indeklima skal støttes op af skolens ledelse og ansatte og understøttes af Børn og Unge-afdelingen og ejendomsservicecentret for at få størst effekt.
- Tekniske servicemedarbejdere er vigtige for opretholdelsen af et godt indeklima. De har fingeren på pulsen ude på skolerne, og derfor er det vigtigt at uddanne dem og sørge for faglig sparring for at sikre ejerskab og fortsat fokus på indeklima.

Om projektet:
I 2019 gav Realdania tilskud til ni indeklimaprojekter, som havde til formål at udarbejde kommunale strategiske indeklimaplaner, som får indeklima i skoler på den politiske dagsorden og letter processen for valg af robuste indeklimarenoveringsløsninger.

Udkast til strategier og værktøjer er kommet til på baggrund af et samarbejde mellem Middelfart, Kolding og Odense kommuner samt rådgiverteamet Clean, MOE og SDU.

Grundlaget for anbefalingerne bygger på resultater fra ni udvalgte forskelligartede skoler i Middelfart, Kolding og Odense kommunr.

Der er gennemført indeklimamålinger i 27 lokaler samt gennemført 21 kvalitative interviews om oplevet indeklima og proces og organisation. Formålet for de 3 kommuner har udover at få kortlagt målt og oplevet indeklima været at få et anvendeligt prioriterings-og beslutningsværktøj med overordnede løsningsforslag til adfærds-og tekniske tiltag.

-los


30/6 2020