Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Dansk vand skal være grønnereTeknologisk Institut vil gennem partnerskaber med hele vandsektoren sikre grøn innovation.

Dansk vand skal være grønnere

Teknologisk Institut vil accelerere udviklingen i den danske vandsektor, så det rene vand i fremtiden sikres med bæredygtige, intelligente og effektive løsninger

Del artiklen på

Teknologisk Institut står i perioden 2021-2024 i spidsen for en ny resultatkontrakt: Grøn omstilling af den danske vandsektor. Den tager udgangspunkt i udfordringer og potentialer i vandets vej fra grundvand til spildevand og har gennemgående fokus på et reduceret miljø- og klimaaftryk.

– I Danmark er vi blandt de bedste til at levere rent vand og effektive vandteknologier. Globalt er der dog pres på både kvaliteten og kvantiteten af den tilgængelige vandressource. Derfor er konstant bæredygtig innovation og teknologiudvikling på området afgørende – hvilket samtidigt muliggør eksport af dansk teknologi til resten af verden, siger Sune Dowler Nygaard, direktør, Teknologisk Institut.

Resultatkontrakten har fire fokusområder: Rent og sikkert drikkevand, øget vandeffektivitet i industrien, energieffektiv spildevandsbehandling og minimering af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Rent drikkevand – nu og for fremtiden
Over de senere år er der gjort talrige fund af pesticidforurening i dansk grundvand, og en stadig større del af drikkevandsboringerne egner sig ikke længere til drikkevandsproduktion. En nylig undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der findes pesticidforurening i 58 % af de danske drikkevandsboringer. Truslen mod forsyningssikkerheden vækker stor bekymring både for de danske vandværker, forsyninger og forbrugere.

– Hvis vi for fremtiden trygt skal kunne drikke vand fra hanen, skal udfordringen med pesticidforurenet grundvand løses. Her og nu kræver det bæredygtige teknologier, der kan fjerne pesticiderne fra forurenet grundvand på vandværkerne. Derudover er det centralt, at den fremtidige drikkevandsressource beskyttes, siger centerchef Lotte Bjerrum Friis-Holm, Teknologisk Institut.

Drikkevandskvaliteten kan også forringes ved kontakt med materialer og bakterier i installationer og distributionsnettet. Resultatkontrakten har derfor også fokus på at forbedre dokumentationsgrundlaget for produkter og komponenter, der kommer i kontakt med drikkevand samt på minimering af bakterieforekomst.

Bæredygtig spildevandsbehandling
Fremtidens rensningsanlæg kan mere end blot at rense spildevand. Allerede i dag producerer flere rensningsanlæg grøn energi i form af biogas. De konventionelle processer på rensningsanlæggene kan dog fortsat optimeres, så kulstof fra spildevandet i endnu højere grad udnyttes fremfor at belaste klimaet.

– I den grønne omstilling af vandsektoren er det afgørende, at vi får udnyttet den ressource, som spildevandet udgør. I resultatkontrakten udvider vi derfor vores laboratoriefaciliter, så vi får endnu bedre forudsætninger for at øge energiudbyttet ved biogasproduktionen, fortæller sektionsleder Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut.

Et rent vandmiljø
Afstrømning fra landbrug, nedsivning fra kemisk industri, gartnerier og lossepladser og udledning af spildevand har været medvirkende årsager til forurening af vandmiljøet. I forbindelse med resultatkontrakten er et indsatsområde beskyttelse af vandmiljøet og af vores grundvand eksempelvis ved at afværge jord- og grundvandsforureninger med bl.a. pesticider, PFAS og oliestoffer og ved at rense spildevand for lægemiddelstoffer og resistente bakterier.

Der vil yderligere være fokus på fortsat beskyttelse og forbedring af vandmiljøet.

– Oprydningen efter tidligere tiders forureninger viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at vores aktiviteter i dag ikke belaster vandmiljøet. Det er derfor et centralt indsatsområde at få minimeret tilførslen af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet, siger Lotte Bjerrum Friis-Holm.

Vandeffektiv industri
I flere industrier med stort vandforbrug er der i disse år stort fokus på øget vandeffektivitet, eksempelvis gennem rensning for uønskede stoffer i procesvand, øget vandgenbrug i delprocesser og udnyttelse af ressourcer i proces- og spildstrømme.

På Teknologisk Institut vil et nyt testcenter gøre det muligt for virksomheder at få lavet uvildig test af rensningsteknologier alene eller i kombination på eget proces- eller spildevand. Den optimerede vandeffektivitet forventes at have stor betydning for de vandforbrugende virksomheder.

Helt aktuelt arbejdes der for eksempel på at nedbringe vand- og energiforbruget i et projekt hos fiskemelsproducenten TripleNine gennem øget genbrug af virksomhedens lossevand.

Partnerskaber mod en grønnere vandsektor
Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi har formuleret ambitiøse mål for vandsektoren – herunder energi- og klimaneutralitet og en fordobling af vandteknologieksporten i 2030.

– For at nå i mål med ambitionerne er der behov for, at kræfterne i vandsektoren samles. Samarbejdsprojekter er derfor en vigtig del af resultatkontraktens aktiviteter. Vi har behov for at samarbejde bredt med blandt andre teknologileverandører, regioner, forsyninger, rådgivere, vandforbrugende virksomheder og universiteter. Dermed tror vi på, vi opnår de bedste muligheder for at identificere udfordringerne, udvikle de rette løsninger og forankre dem i vandbranchen, siger Lotte Bjerrum Friis-Holm.

Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter herunder Teknologisk Institut og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. GTS står for Godkendt Teknologisk Service, og GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet.

-dc

Læs mere om Kloak & afvanding

20/10 2021
BrønddækslerByggerådgivningDrænFaldstamme, renoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrenoveringKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottebekæmpelseRottefælderStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.