scroll
Vandstand på op til 5 meter kan blive en realitet i KøbenhavnDe maksimale vandstande er beregnet for tre områder, Designvandstand Nord (4 meter), Designvandstand Midt (4,5 meter) og Designvandstand Syd (5 meter).

Vandstand på op til 5 meter kan blive en realitet i København

Nye beregninger fra Kystdirektoratet og DMI viser, hvor høj vandstanden kan blive langs kysterne i Københavnsområdet under den værst tænkelige stormflod i dag og i fremtidens klima

Hvis den værst tænkelige stormflod rammer hovedstadsområdet i dag, så vil den maksimale vandstand, der er fysisk mulig, være mellem 2,9-3,9 meter over daglig vande.

Men kigges der frem i tiden, vil stigninger af havniveauet betyde, at den maksimale vandstand under en tilsvarende ekstrem stormflod i år 2125 kan være steget til 4-5 meter.

Dertil kommer påvirkning fra bølger, som skal lægges oveni.

Det viser nye beregninger, som Kystdirektoratet og DMI har udarbejdet. Beregningerne er offentliggjort i en delrapport, der indgår en samlet forundersøgelse af stormflodssikring af København.

- Delrapporten og dens resultater er den første brik i et puslespil, der skal udgøre en samlet forundersøgelse af stormflodssikring af København.

- Den viser den fysisk maksimale vandstand, der kan opstå i farvandet ud for hovedstadsområdet i Øresund, Køge Bugt og den vestlige del af Østersøen under den værst tænkelige stormflod, siger Thorsten Piontkowitz, der er kontorchef for Kystteknik i Kystdirektoratet.

Historisk stormflod og havniveaustigninger i fremtidens klima 
De maksimale vandstande er beregnet ud fra de fysiske forhold, der gør sig gældende for Østersøen, sammenholdt med de faktorer, der var drivende for stormfloden i 1872, som er den største stormflod målt i nyere tid.

Der er både anvendt eksisterende videnskab og nye kørsler af DMI's stormflodsmodel. På den baggrund er Kystdirektoratet og DMI kommet frem til, hvor meget vand det i dag er muligt at forestille sig, at der bliver presset ind i området både nu og i fremtiden.

De i gangværende klimaforandringer vil også påvirke fremtidens stormfloder. Derfor er der i delrapporten taget højde for de fremtidige havniveaustigninger, ligesom der er taget hensyn til landhævning og –sænkning.

Usikkerheder for potentielle fremtidige ændringer i ekstremvind og forekomsten af storme er også medtaget i vurderingerne.

- Klimaforandringer og stigende havniveau vil gøre fremtidens stormfloder markant større. Mens den værst tænkelige stormflod i dag kræver et sammenfald af flere ekstreme og uheldige vejrforhold, vil fremtidens klima give øget risiko for oversvømmelser i København.

- Der er betydelig usikkerhed om havniveaustigningerne på lang sigt, men jo mere verden reducerer udledningen af drivhusgasser, jo lavere risiko vil der være, siger Adrian Lema, chef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

Beregningerne af fremtidens havniveau er foretaget specifikt for forundersøgelsen herunder høje krav til beskyttelse og lav tolerance for risici.

Der tages udgangspunkt i et højt udledningsscenarie fra FN's Klimapanel (IPCC), hvor der således tages højde for en række usikkerheder.

Adrian Lema fra DMI og Thorsten Piontkowitz fra Kystdirektoratet er enige om, at der er store usikkerheder forbundet med at vurdere de maksimale vandstande under en fremtidig ekstrem stormflod.

Men de vurderer, at delrapporten leverer et solidt grundlag for det videre arbejde i forundersøgelsen.

Det skyldes især, at der i samarbejdet mellem Kystdirektoratet og DMI er blevet anvendt velkendte metoder og foretaget nye grundige analyser, som giver et bedre grundlag for at vurdere en så sjælden fremtidig ekstremhændelse.

Næste arbejdsgruppe skal vurdere kystsikring
Beregningerne af den maksimale vandstand ved fremtidig ekstrem stormflod indgår nu i det videre arbejde med forundersøgelse af stormflodssikring af København.

Beregningerne i delrapporten kan ikke i sig selv anvendes til at vurdere et egentligt sikringsniveau for København - altså højden på specifikke kystsikringsanlæg.

Det skyldes, at den konkrete bølgepåvirkning vil variere ganske betydeligt alt efter typen af kystsikringsanlæg og anlæggets placering.

Udregning af sikringsniveauerne vil ske i en af de øvrige arbejdsgrupper i forundersøgelsen, og det er hensigten at præsentere en samlet rapport i efteråret 2024, så forundersøgelsen efterfølgende kan blive behandlet politisk.

-dc

21/2 2024