Aktuelle nyheder - Byggeri

Arbejdsskadesystem står over for opstramning

Arbejdsskadesystem står over for opstramning

Et meget bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at styrke og forbedre arbejdsskadesystemet.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er blandt andet blevet enige om med en række konkrete initiativer, der skal forbedre tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet, forbedre sagsbehandlingstiderne og øge erstatningsniveauet.

For mange kommer aldrig tilbage
Det konstateres blandt andet i den meget omfattende aftale, at arbejdsskadesystemet for nogle afgørelsestyper er præget af lange sagsbehandlingstider - i 2021 var der i gennemsnit gået cirka 26 måneder, fra en sag blev oprettet i AES til, at AES traf en afgørelse med tilkendelse af erstatning for erhvervsevnetab.

Samtidig viser tal, at 45 procent af dem, der kommer ud for en erstatningsberettiget arbejdsulykke, ikke er i ordinær beskæftigelse fem år efter skaden, til trods for at de havde en høj arbejdsmarkedstilknytning før skaden.

Sagsbehandling forkortes
Aftalepartierne er enige om, at der skal sættes ind, så sagsbehandlingstiderne, for de sager, der tager længst tid, forkortes, og så tilskadekomne hurtigere får klarhed over deres økonomiske situation.

'Samtidig skal arbejdsskadesystemet i højere grad end i dag understøtte, at tilskadekomne kommer tilbage på arbejdsmarkedet og så vidt muligt bliver selvforsørgende:

- Når tilskadekomne ikke lykkes med at komme tilbage på arbejdsmarkedet, er det et tab for den enkelte, arbejdsgiverne og samfundet, lyder budskabet

Skal ske i passende tempo
Aftalepartierne tilslutter sig i øvrigt arbejdsmarkedets parters anbefaling om, at ændringer på arbejdsskadeområdet skal ske trinvist og i et tempo, så det er muligt at lære af erfaringer, og så Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan tilpasse driften hensigtsmæssigt.

Det understreges også, at tilskadekomne er forpligtede til at gøre, hvad de kan, for at komme tilbage i arbejde, ligesom der politisk og blandt arbejdsgivere skal sikres gode rammer for, at tilskadekomne kan anvende deres erhvervsevne.

Blandt andet skal tilskadekomne, der ikke længere kan varetage et job indenfor deres hidtidige fag, have bedre muligheder for at blive omskolet, så de på trods af deres skade i højere grad kan udnytte deres arbejdsevne og opnå varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesgodtgørelse p 83 procent
Det gøres ved at etablere en uddannelsesgodtgørelsesordning, hvor tilskadekomne modtager 83 procent af deres hidtidige løn under uddannelse.

Aftalepartierne er i øvrigt enige om, at den fastsatte årsløn - opreguleret fra skadetidspunktet til afgørelsestidspunktet - anvendes som udtryk for tilskadekomnes indtjeningsevne, hvis skaden ikke var sket.

I stedet for fem procentpoint mellem hvert interval skal fastsættelsen af tilskadekomnes erhvervsevnetab fremover ske inden for intervaller med ti procentpoint mellem hver.

Dog fastholdes et interval på 15 procent erhvervsevnetab så intervallerne fremadrettet bliver 15 procent, 20 procent, 30 procent, 40 procent osv.

Bødestraf for forsinkede svar
Rigsrevisionen har tidligere anslået, at 2/3 af sagsbehandlingstiden i AES skyldes, at AES venter på svar fra eksterne aktører, og her er partierne bag aftalen enige om at indføre en frist for professionelle aktørers - læger, kommuner, arbejdsgivere - svar til AES.

Samtidig indføres bødestraf for manglende besvarelse af anmodninger om oplysninger. Hvis AES i sagsbehandlingen får oplysninger om sort arbejde eller socialt bedrageri, forpligtes AES til at videregive oplysninger herom til rette myndigheder. Desuden vil sort arbejde ikke længere kunne indgå i opgørelsen af tilskadekomnes årsløn.

Forureneren betaler
Finansieringen af arbejdsskadeområdet fungerer efter et ’forureneren betaler’- princip. Det betyder, at arbejdsgivere i brancher med mange arbejdsulykker og/eller erhvervssygdomme generelt betaler mere i forsikringspræmie og/eller AES-bidrag:

- Særligt på ulykkesområdet er det – alt andet lige – muligt for arbejdsgiverne at påvirke forsikringspræmien ved at forebygge ulykker, fremgår det af aftalen.


Læs mere om Byggeri

25/9 2022
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.