Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Broforbindelse mellem Als og Fyn er realistisk

Broforbindelse mellem Als og Fyn er realistisk

Det er Vejdirektoratet, der udgiver analysen, og den viser et samfundsøkonomisk afkast på 5½ procent.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transportminister Ole Birk Olesen har præsenteret en analyse af en ”Fast forbindelse mellem Als og Fyn”, og den viser, at de planer, der ikke mindst er støttet af Danfoss, måske ikke er så urealistiske endda.

En fast vejforbindelse mellem Als og Fyn forudsættes anlagt mellem Fynshav på Als og Horne Land på Fyn, og ifølge Vejdirektoratet vil forbindelsen give en række trafikale fordele.

Beregningerne er gennemført for en fast motorvejsforbindelse mellem Als og Fyn samt tilhørende landanlæg på begge sider. Projektet er forudsat at åbne for trafik i 2030.

Store tidsbesparelser
En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil give nye muligheder for de trafikanter, der kører mellem det sydlige Jylland og Fyn/Sjælland, da rejsetiden vil blive forkortet markant. En pendler, som kører fra eksempelvis Padborg til Odense, vil kunne spare næsten en time, hvis der er etableret en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Går turen i stedet til Svendborg, vil rejsetiden blive reduceret med cirka halvanden time på grund af den mere direkte forbindelse mellem det sydlige Jylland og Fyn.

Den forbedrede rejsetid vil medføre, at der vil køre flere biler mellem Jylland og Fyn/Sjælland sammenlignet med en situation, hvor der ikke anlægges en fast Als-Fyn forbindelse. I alt vil den nye forbindelse betyde næsten 10 procent mere biltrafik mellem Jylland inklusiv Als og Fyn.

17.000 køretøjer i døgnet
På en sådan bro forventes der at køre cirka 17.000 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn i åbningsåret. Til sammenligning forventes 86.000 køretøjer på Lillebæltsbroen i 2030.

Halvdelen af køretøjerne på Als-Fyn forbindelsen er helt ny trafik, ture med ændret destination eller ture overflyttet fra Femern Bæltforbindelsen. Den anden halvdel er trafik, der overflyttes fra Lillebæltsbroen.

Der vil desuden ske en aflastning af E45 syd for Kolding, E20 mellem Kolding og Odense samt på Syd motorvejen. Omvendt vil den ekstra trafik, som projektet medfører, betyde flere køretøjer på den østlige del af Fynske Motorvej samt videre over Storebæltsforbindelsen
og Vestmotorvejen.

Store arbejdskraftgevinster
Storebæltsbroen vil i 2030 få en mertrafik på 1.600 køretøjer, hvilket svarer til en stigning
på 3,5 procent sammenlignet med, hvis der ikke var bygget en Als-Fyn forbindelse.

Ikke mindst vil erhvervslivet få en række gevinster af forbindelsen. For eksempel vil forbindelsen potentielt øge adgangen til arbejdskraft med cirka 134 procent for virksomheder
i Sønderborg Kommune, da arbejdstagere fra Fyn vil have lettere adgang til kommunens virksomheder. For de øvrige kommuner i området vil dette tal ligge på mellem 10 og 20 procent.

Pris cirka 16 milliarder kroner
Det vurderes, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn samlet set vil koste 22,4 milliarder kroner, inklusive et økonomisk risikotillæg på 50 procent. Det betyder, at projektetm h vios der ikke påløber ekstra udgifter reelt vil koste cirka 16 milliarder kroner.

Beløbet omfatter etablering af en 11 kilometer lang bro over Lillebælt, 42 kilometer ny
motorvej og udbygning af 13 kilometer eksisterende vej.

Udgifter til drift, vedligehold og reinvesteringer skønnes at være i størrelsesordenen cirka 200 millioner kroner om året til bro og vejanlæg.

Finansieres af brugerne
Det er forudsat, at broen delvist skal finansieres af brugerne. De takster, der giver den største indtjening, er beregnet til 70 kroner for person- og varebiler og 290 kroner for lastbiler.

Med de takster vil indtægterne fra trafikanterne, der benytter forbindelsen, være cirka 560 millioner kroner i åbningsåret, og i lighed med Storebælts- og Øresundsforbindelsen er det forudsat, at projektet skal være tilbagebetalt 40 år efter åbningen.

Beregninger viser dog, at indtægterne fra trafikanterne ikke alene kan tilbagebetale lånet. Der kræves et tilskud på 11,1 milliarder kroner ved anlægsstart, hvis forbindelsen skal være
tilbagebetalt 40 år efter åbningen.

Hvis anlægsomkostningerne bliver 25 procent lavere, vil behovet for tilskud dog reduceres til 6,5 milliarder kroner.

Tab for Femernforbindelsen
Als-Fyn forbindelsen vil øge indtægterne på Storebæltsforbindelsen som følge af den ekstra trafik, der kommer her. Omvendt vil der være et tab af indtægter på Femern Bælt-forbindelsen som følge af den trafik, der overflyttes herfra til Storebæltsforbindelsen og Als-Fyn forbindelsen.

Læs mere om Byggeri

22/3 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder