scroll
Ny lov om forbud mod brændeovne er elastik i metermål

Ny lov om forbud mod brændeovne er elastik i metermål

Loven strammer grebet omkring de gamle brændeovne. Regeringen har sendt lovforslaget om at give kommunerne mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er en række kommuner, der har ønsket at kunne sætte mere ind over for forureningen fra brændeovne, og med forslaget får kommunerne mulighed for at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder:

- En kommunal ordning om udskiftning eller nedlæggelse af visse ældre fyringsanlæg vil mindske røggener i byerne, hvor de fleste mennesker bor og færdes, forbedre luftkvaliteten i nærmiljøet og dermed styrke folkesundheden, hedder det i lovforslaget.

Der peges også på, at den nye lov vil bidrage til at nå Danmarks EU-forpligtelser, hvor Danmark er forpligtet til at reducere partikeludledningen med 55 procent i 2030 i forhold til udledningen i 2005.

Elastik i metermål
Et er imidlertid, hvad der kan ske på kort sigt, noget andet på længere sigt, idet de nye regler er en lovgivning ud fra princippet om ’elastik i metermål’, idet den giver den til enhver tid siddende miljøminister MEGET vide beføjelser til selv at fastsætte reglerne uden om Folketinget, hvilket fremgår af følgende citat:

- Den foreslåede bemyndigelse rummer imidlertid mulighed for, at miljøministeren på et senere tidspunkt kan beslutte at skærpe det påtænkte alderskrav (installationstidspunkt) samt alternativt fastsætte et partikeludledningskrav for hvilke fyringsanlæg, der skal udskiftes eller nedlægges. Endvidere rummer bemyndigelsen mulighed for, at miljøministeren kan beslutte at udvide den påtænkte områdeafgrænsning til at omfatte områder uden mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning…

Flest brændeovne
Det er hensigten, at den foreslåede bemyndigelse i første omgang alene vil blive udnyttet til at fastsætte regler om ældre brændeovne og pejseindsatse installeret før den 1. juni 2008.

Det er desuden hensigten, at den foreslåede bemyndigelse i første omgang alene vil blive udnyttet i områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning.

Danmark er et af de lande, der har flest brændeovne og pejseindsatse pr. indbygger. Det anslås, at der er cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i landet, og det anslås, at 80 procent af danske boliger ligger i områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning.

Cirka 55 procent af landets brændeovne og pejseindsatse ligger i områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning.

Generende røg
Miljøministeriet vurderer, at det navnlig er de mindre fyringsanlæg, der bør gribes ind over for, idet mindre fyringsanlæg til fast brændsel, herunder brændeovne og pejseindsatse, samlet set udgør det største bidrag fra danske forureningskilder til partikelforurening.

Samtidig kan der i områder med mange brændeovne eller pejseindsatse være et stort lokalt partikelbidrag til nedsat luftkvalitet, ligesom røgen kan opleves generende for naboer.

Det er desuden Miljøministeriets vurdering, at der navnlig bør iværksættes tiltag overfor ældre fyringsanlæg:

- Da det er muligt at opnå positive miljø og sundhedseffekter samt en bedre energiudnyttelse af brændet ved at intensivere udskiftning eller nedlæggelse af ældre fyringsanlæg. De gældende partikelkrav til installation og ibrugtagning af mindre fyringsanlæg medfører, at nye mindre fyringsanlæg generelt udleder færre partikler end ældre fyringsanlæg. Ældre fyringsanlæg har desuden en dårligere brændeudnyttelse end nyere fyringsanlæg, skriver miljøministeren i forslaget.

4/11 2021